Podmínky užívání stránek www.radekopocensky.cz 

 

Tyto podmínky upravují užívání internetových stránek www.radekopocensky.cz (dále jen „internetové  stránky“) třetími osobami (dále jen „Uživatelé“). Užíváním internetových stránek vyjadřuje Uživatel  svůj bezpodmínečný a bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami.  

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem internetových stránek je Radek Opočenský, IČO:  72150823, se sídlem: Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec (dále jen „RO“ nebo „my“).  Internetové stránky jsou určeny pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice, bez  ohledu na skutečnost, že jsou nebo mohou být dostupné i pro jiné osoby. V této souvislosti  upozorňujeme, že obsah internetových stránek není určen k užívání jakoukoliv osobou, která podléhá  jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo  souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování a/nebo  distribuci obsahu internetových stránek nebo jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace  nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.  

1 | Autorská práva a ochranné známky  

Internetové stránky a jejich obsah lze užívat pouze pro osobní potřebu. Je zakázáno jakékoli  kopírování, další zpracování, úprava či vytěžování internetových stránek či jejich obsahu. Dále jsou  zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek. Užití  mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv RO a současně může být neoprávněným  zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu  internetových stránek.  

2 | Obsah internetových stránek a přístup k nim  

Obsah internetových stránek je informativní. Obsah internetových stránek byl pořízen a získán ze  zdrojů, které RO považuje za spolehlivé, RO nicméně neodpovídá za jeho správnost, úplnost a  aktuálnost. Obsah internetových stránek je průběžně obnovován a upravován. Informace, data,  názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách musí být posuzovány ve  vztahu k okamžiku jejich prvního uveřejnění na internetových stránkách.  

RO si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část  obsahu internetových stránek. RO si rovněž vyhrazuje právo omezit přístup na internetové stránky  nebo k některým jejím částem. V případě potřeby může RO omezit provoz internetových stránek nebo  jejich provoz ukončit.  

3 | Vyloučení odpovědnosti a záruk  

Každý Uživatel užívá internetové stránky na vlastní riziko. RO neodpovídá za jakékoliv přímé nebo  nepřímé škody vzniklé v souvislosti s užíváním internetových stránek a dále za škody vzniklé z důvodu  jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. RO nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování  internetových stránek a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku  nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. 

Podmínky užívání stránek Stránka | 2  

RO neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak  uvedeny na internetových stránkách. RO není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel  naváže s takovými třetími osobami. RO neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob  na internetových stránkách.  

4 | Odkazy a propojení s jinými www stránkami  

Odkazy na stránky třetích stran se poskytují jako výhoda pro Uživatele. RO neodpovídá za obsah  www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím internetových stránek, jakož ani za závazky osob,  které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. RO neodpovídá  za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na internetové stránky, jakož ani za závazky  osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.  

5 | Vaše odkazy na internetové stránky  

Odkazy na internetové stránky můžete umístit na své www stránky pouze po obdržení výslovného  předchozího písemného souhlasu od RO.  

6 | Upozornění pro právnické osoby  

Pokud se pro určitou službu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze  prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. RO neodpovídá  za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci provede  neoprávněná osoba.  

7 | Ochrana osobních údajů a používání souborů cookie  

Informace o zpracování osobních údajů Uživatelů a zásady používání souborů cookie naleznete v  Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie.  

8 | Elektronická komunikace  

Upozorňujeme, že při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) zpravidla nejsou zprávy  bez dalšího šifrovány. Prosím vezměte na vědomí, že s informacemi, které nám touto cestou zašlete  nebo které RO zašle na Vámi uvedený e-mailový kontakt, se tak bude moci seznámit každá osoba,  která k nim získá přístup. Za zabezpečení a přístup ke kontaktním údajům, které nám Uživatel  poskytne, odpovídá vždy Uživatel. RO neodpovídá za případný neoprávněný přístup třetích osob k  informacím, které Vám pošleme, či jejich zneužití.  

9 | Závěrečná ustanovení, platnost a účinnost  

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na internetových stránkách nemá povahu právního jednání  směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi RO a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech  výslovně uvedeno jinak. Případný souhlas či jiné jednání Uživatele proto nemůže být za žádných  okolností považováno za přijetí nabídky a nepovede bez dalšího k uzavření smlouvy.  Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2022, RO si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv  změnit.  

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, prosím opusťte tyto stránky a dále je nepoužívejte.