Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

Bc. Radek Opočenský, IČO: 74902041, se sídlem: Žižkova 255, Nový Bor, PSČ 473 01 (dále jen „RO“) je provozovatelem stránek (dále jen „internetové stránky“). Vaše osobní údaje zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří se na zpracování budou podílet. RO respektuje právo na ochranu soukromí a osobních údajů všech osob, které navštíví internetové stránky nebo RO kontaktují jejich prostřednictvím, popř. telefonicky či emailem (dále také jen „návštěvník“, „uživatel“ nebo „vy“). Zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie (dále jen „prohlášení“) je informovat vás o tom, jakým způsobem budu zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména o jejich kategoriích, rozsahu a účelu zpracování a osobách, kterým mohu vaše osobní údaje předávat. Naleznete zde také informace o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů. Tím, že poskytnete své osobní údaje, akceptujete toto prohlášení a berete na vědomí, že RO může zpracovávat vaše osobní údaje níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte prosím své osobní údaje.

1 | Co jsou osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa.

2 | Jaké osobní údaje o vás RO shromažďuje?

RO shromažďuje pouze takové osobní údaje, které sami dobrovolně poskytnete nebo které RO získá prostřednictvím internetových stránek nebo v rámci komunikace s vámi.

Osobní údaje, které o vás RO jako správce shromažďuje a zpracovává, mohou zahrnovat:

 1. a) vaše identifikační a adresní údaje (např. titul, jméno, příjmení, bydliště);
 2. b) vaše kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon);
 3. c) elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie, typ prohlížeče);
 4. d) další údaje, které sami předáte nebo které RO shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb a produktů.

3 | Proč RO osobní údaje zpracovává?

Osobní údaje RO zpracovává za účelem poskytování služeb a plnění smlouvy, marketingu. Nemáte zákonem uloženou povinnost vaše osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů vám RO však nemůže poskytnout požadované služby či reagovat na vaše žádosti a připomínky (vůbec či v požadované kvalitě).

4 | Zásady používání souborů cookie

Pro zlepšení poskytování služeb, internetové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče nebo na pevný disk vašeho počítače. Soubory cookie pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše preference navštívených stránek (např. preferovaný jazyk). Data získaná jejich prostřednictvím RO využívá např. k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti internetových stránek. 

V případě, že nesouhlasíte s využíváním souborů cookie na internetových stránkách, můžete pomocí nastavení svého prohlížeče ukládání souborů cookie zakázat.

5 | Kdo jsou příjemci vašich osobních údajů?

Pokud služby nebo produkty, o které jste požádali, poskytuje osoba odlišná od RO, může RO takovému poskytovateli služeb či produktů předat vaše osobní údaje. Účelem takového předání vašich osobních údajů je poskytnutí poptávané služby či produktu. Poskytovatel služeb či produktů bude vaše osobní údaje zpracovávat nezávisle na RO jako samostatný správce.

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým RO uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů. K vašim osobním údajům má přístup RO jako správce osobních údajů, případně další osoby, se kterými při své činnosti RO spolupracuje. Tito kolegové mají přístup pouze k těm údajům, které potřebují pro poskytnutí služby a pouze po nezbytně nutnou dobu.

Dále RO může vaše osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Tito příjemci budou vaše osobní údaje zpracovávat nezávisle jako samostatní správci.

6 | Jsou vaše osobní údaje předávány mimo EU, resp. EHP?

V obecné rovině platí, že osobní údaje, které RO získává prostřednictvím internetových stránek, nepředávám mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Pokud však některý z příjemců vašich osobních údajů zpracovává osobní údaje v zemi mimo EHP, může RO vaše osobní údaje předávat i do takové třetí země. V takovém případě RO zajistí, aby vaše osobní údaje byly předány za dodržení příslušných záruk (např. uzavřením standardních smluvních doložek s příjemcem osobních údajů).

7 | Shromažďování a zpracování osobních údajů dětí

Pokud jste mladší 15 let a chcete prostřednictvím internetových stránek udělit souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (např. přihlášením k odběru našeho newsletteru), požádejte prosím vaše rodiče, opatrovníky či jiné zákonné zástupce o schválení takového kroku, a to předtím, než poskytnete nějaké osobní údaje. Bez takového schválení nejste oprávněni vaše osobní údaje poskytnout.

8 | Zabezpečení shromážděných údajů a doba uchovávání údajů

K ochraně vašich údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení a poškození používá RO přísná fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření.

Vaše osobní údaje bude RO uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování a poté po dobu vyžadovanou zákonem. Osobní údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu bude zpracovávat pouze do doby, než takový souhlas odvoláte.

9 | Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte řadu práv. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte vaše práva a vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijme RO požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení vaší žádosti (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce). Přehled práv návštěvníků:

 1. a) Právo na přístup. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás RO zpracovává.
 2. b) Právo na opravu. Můžete RO požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
 3. c) Právo na výmaz. Můžete RO požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů, a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.
 4. d) Právo odvolat souhlas. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
 5. e) Právo vznést námitku. Pokud RO zpracovává Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.
 6. f) Právo na omezení zpracování. V určitých případech můžete požadovat, aby RO omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení vašich námitek).
 7. g) Právo na přenositelnost údajů. Můžete mě požádat, abych vám či třetí osobě předal osobní údaje, které o vás zpracováváme v elektronické podobě, na základě smlouvy či vašeho souhlasu.
 8. h) Právo vznést stížnost. Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na RO, neprodleně zjedná nápravu. Stížnost ohledně prováděného zpracování nicméně můžete podat též přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontakt pro jakékoli dotazy

Se svými dotazy se na RO můžete obrátit na e-mailové adrese radek.opocensky@bcas.cz.

 

Podmínky užívání stránek

Tyto podmínky upravují užívání internetových stránek (dále jen „internetové stránky“) třetími osobami (dále jen „Uživatelé“). Užíváním internetových stránek vyjadřuje Uživatel svůj bezpodmínečný a bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami.

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem internetových stránek je Libor Pliml (dále jen „RO“ nebo „my“).

Internetové stránky jsou určeny pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice, bez ohledu na skutečnost, že jsou nebo mohou být dostupné i pro jiné osoby. V této souvislosti upozorňujeme, že obsah internetových stránek není určen k užívání jakoukoliv osobou, která podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování a/nebo distribuci obsahu internetových stránek nebo jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.

1 | Autorská práva a ochranné známky

Internetové stránky a jejich obsah lze užívat pouze pro osobní potřebu. Je zakázáno jakékoliv kopírování, další zpracování, úprava či vytěžování internetových stránek či jejich obsahu. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv RO a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu internetových stránek.

2 | Obsah internetových stránek a přístup k nim

Obsah internetových stránek je informativní. Obsah internetových stránek byl pořízen a získán ze zdrojů, které RO považuje za spolehlivé, RO nicméně neodpovídá za jeho správnost, úplnost a aktuálnost. Obsah internetových stránek je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvního uveřejnění na internetových stránkách.

RO si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek. RO si rovněž vyhrazuje právo omezit přístup na internetové stránky nebo k některým jejím částem. V případě potřeby může RO omezit provoz internetových stránek nebo jejich provoz ukončit.

3 | Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý Uživatel užívá internetové stránky na vlastní riziko. RO neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s užíváním internetových stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. RO nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

RO neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na internetových stránkách. RO není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. RO neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na internetových stránkách.

4 | Odkazy a propojení s jinými www stránkami

Odkazy na stránky třetích stran se poskytují jako výhoda pro Uživatele. RO neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím internetových stránek, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. RO neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na internetové stránky, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

5 | Vaše odkazy na internetové stránky

Odkazy na internetové stránky můžete umístit na své www stránky pouze po obdržení výslovného předchozího písemného souhlasu od RO.

6 | Upozornění pro právnické osoby

Pokud se pro určitou službu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. RO neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci provede neoprávněná osoba.

7 | Ochrana osobních údajů a používání souborů cookie

Informace o zpracování osobních údajů Uživatelů a zásady používání souborů cookie naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie.

8 | Elektronická komunikace

Upozorňujeme, že při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) zpravidla nejsou zprávy bez dalšího šifrovány. Prosím vezměte na vědomí, že s informacemi, které nám touto cestou zašlete nebo které RO zašle na Vámi uvedený e-mailový kontakt, se tak bude moci seznámit každá osoba, která k nim získá přístup. Za zabezpečení a přístup ke kontaktním údajům, které nám Uživatel poskytne, odpovídá vždy Uživatel. RO neodpovídá za případný neoprávněný přístup třetích osob k informacím, které Vám pošleme, či jejich zneužití.

9 | Závěrečná ustanovení, platnost a účinnost

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na internetových stránkách nemá povahu právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi RO a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak. Případný souhlas či jiné jednání Uživatele proto nemůže být za žádných okolností považováno za přijetí nabídky a nepovede bez dalšího k uzavření smlouvy.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od RO si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, prosím opusťte tyto stránky a dále je nepoužívejte.